Replicating Anomalies | Kewei Hou, Chen Xue, Lu Zhang